RockSafe Veiligheidsprogramma

Rockwool hecht groot belang aan een veilige werkomgeving. Op technisch gebied is daaraan alles gedaan wat mogelijk is. Wat dan overblijft om het nóg veiliger te maken is het veiligheidsbewustzijn van mensen. Hun gedrag bepaalt of het streefcijfer van nul ongevallen werkelijkheid wordt.

Veiligheidsprogramma Rocksafe

Onder de naam Rocksafe ging in juni 2011 het grootscheeps veiligheidsprogramma van start waarmee de FRA-doelstelling voor 2012 moet worden gerealiseerd. Rocksafe gaat uit van dezelfde visie die in het Arbo-beleid is geformuleerd: Medewerkers gaan net zo gezond naar huis als ze gekomen zijn.

Ambitie is om op veiligheidsgebied bij de top 5 van de best presterende Rockwool-bedrijven te behoren. Uitgangspunt van het veiligheidsprogramma is dat ieder de eigen veiligheid en die van collega’s serieus neemt door middel van een absoluut commitment aan de veiligheidsinstruc-ties. Veiligheid en gezondheid is geen afdeling maar een management-verantwoordelijkheid. Het gedrag van managers, leidinggevenden en medewerkers is bepalend voor
het succes.

Rocksafe concreet

Het veiligheidsprogramma Rocksafe focust op zaken die al langer bekend waren en waarover ook al eerder duidelijke afspraken waren gemaakt. Afwijken van deze afspraken en de veiligheidsregels wordt niet meer gedoogd. De belangrijkste veiligheidsregels zijn – in overleg met vertegenwoordigers van alle geledingen van de productieafdelingen – samengevat in de 10 Golden Safety Rules.

Deze basisregels zijn met ingang van juni 2011 door middel van een grootscheepse introductiecampagne (o.a. brief van de directie, posters, boekje, artikelen in personeelsblad, vast agendapunt tijdens werkbesprekingen)onder ieders aandacht gebracht. Nadrukkelijk werd daarbij gecommuniceerd dat gedogen geen optie meer is. Medewerkers en leidinggevenden werden bovendien aangespoord elkaar aan te spreken op eventueel niet nakomen van de regels of andere vormen van onveilig gedrag.

Ontwikkeling campagnebeeld

Creation Station werd gevraagd te helpen om veilig werken en de regels die daarvoor zijn afgesproken zodanig onder de aandacht te brengen dat niemand er meer omheen kan. Sterker, dat niemand er meer omheen wíl. Onder de noemer ‘RockSafe’ ontwikkelden we in nauw overleg met de afdeling Safety een multimediale campagne die inmiddels internationaal de aandacht trekt.

Het in het Arbo-beleid vastgelegde uitgangspunt dat medewerkers net zo gezond naar huis gaan als dat ze naar het werk gekomen zijn, vormde het ijkpunt voor de campagne. Het werd vertaald in de slogan “hier werk ik veilig” die zowel de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers benadrukt als een uitdrukking is van de visie dat Rockwool geen onveilig handelen tolereert.

Veiligheid is een kwestie van denken én doen, dat wordt met de campagne Rocksafe op alle manieren en met alle middelen duidelijk gemaakt. Voor ons als Creation Station is het een eervolle uitdaging te werken aan een campagne die letterlijk van levensbelang is.


Drie van de 10 Golden SafetyRules posters.